Tạo bài viết mới...
 1. Kieu Nhu 2112
  Kieu Nhu 2112 20 Tháng năm 2017 tại Thành viên giúp nhau

  mọi người giúp mình làm bài tập này với ạ..

  BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31.12.1999 của công ty A, kiểm toán viên phát hiện những vấn đề sau đây:
  1. Đơn vị ghi nhận vào chi phí thành lập một số chi phí hoạt động của đơn vị trong kỳ, số tiền là 351.000.000 đồng, thời điểm ghi nhận là tháng 3.1999 với tỷ lệ 15% 1 năm.
  2. Đơn vị không khai báo về phương pháp tính giá hàng tồn kho trên Thuyết minh báo cáo tài chính. Trị giá hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán là 1.230.000.000 đồng.
  3.Nhiều tài sản cố định dùng vào công tác quản lý đã khấu hao hết được tiếp tục tính khấu hao. Số tiền khấu hao vượt này là 371.000.000 đồng.
  4. Đơn vị không thuyết minh được cơ sở hợp lý một số khoản trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng trong năm 1999. Tổng số tiền đã trích trước không đúng này là 360.000.000 đồng được ghi nhận vào chi phí phải trả. Tuy nhiên, đến cuối năm 1999, số dư này chỉ còn là 120.000.000 đồng do đơn vị đã dùng 1 phần khoản trích trước này để chi quảng cáo. Việc kiểm tra chứng từ và nội dung các chi phí quảng cáo này cho thấy chúng hợp lý, hợp lệ.
  5. Đơn vị đã cấn trừ số dư bên Nợ và bên Có của tài khoản Phải thu khách hàng để lấy chênh lệch trình bày trên phần Nợ phải thu khách hàng trên Bảng cân đối kế toán. Số dư bên Nợ và bên Có của tài khoản này lần lượt là 1.460.000.000 đồng và 375.000.000 đồng.
  6. Một khách hàng thuê TSCĐ của đơn vị đã trả trước tiền thuê 2 năm là 396.000.000 đồng (giá thanh toán), trong đó tiền thuê năm 1999 là 198.000.000 đồng (giá thanh toán). Đơn vị đã ghi nhận toàn bộ số tiền thu được vào doanh thu năm 1999 sau khi xác định thuế GTGT phải nộp, đồng thời trích trước các chi phí liên quan đến hoạt động này của năm 2000 vào chi phí phải trả là 72.000.000 đồng.
  7. Đơn vị khóa sổ các nghiệp vụ bán hàng vào ngày 15.12.1999, các nghiệp vụ bán hàng từ ngày 16.12.1999 được ghi vào năm 2000. Các khoản tiền khách hàng đã trả cho các NV này được ghi chép như một khoản khách hàng ứng trước tiền. Tổng doanh thu từ 16.12.1999 đến 31.12.2000 là 1.980.000.000 đồng (giá này đã bao gồm thuế GTGT 10%),giá vốn hàng bán của số hàng này là 1.400.000.000 đồng. Khách hàng đã thanh toán 400.000.000 đồng.
  YÊU CẦU:
  Xác định ảnh hưởng của các sai sót trên (nếu có) đến các chỉ tiêu sau đây trên BCTC:
  - Bảng cân đối kế toán: Tổng TS, Nợ phải trả, Lợi nhuận chưa PP
  - Báo cáo KQ hoạt động KD: Doanh thu, Thuế thu nhập DN (thuế suất 20%), Lợi nhuận sau thuế
  1. Đình Phong
   Đình Phong
   Mọi người cho mình hỏi sao mình không post bài lên được ạ . Mình vào mục tìm kiếm chuyên mục nhưng không chon được
  2. Viết trả lời
 2. chudinhxinh
  chudinhxinh 27 Tháng năm 2017 lúc 10:04 tại Kế toán doanh nghiệp

  Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý thế nào?

  Cách làm kết chuyển thuế GTGT hàng tháng/quý tham khảo thêm như sau

  * Phương pháp 01: xem trên sổ cái

  +Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311

  Cách cơ bản:

  – Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

  NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Phát sinh có 33311

  Số chênh lệch còn lại là số được khấu trừ kỳ sau

  – Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

  NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

  Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp

  *Cách tàu nhanh:

  – Nếu Phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 chắc chắn = lấy Phát sinh có 33311

  NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Phát sinh có 33311

  Số chênh lệch Nợ 1331 >< Có 33311 + đầu kỳ 1331 là số được khấu trừ kỳ sau

  – Nếu phát sinh Nợ 1331 < Phát sinh có 33311


  *Thì có hai trường hợp

  – Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 lấy = Phát sinh có 33311

  – Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 lấy = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 trường hợp này số chênh lệch là số thuế gtgt phải nộp  * Phương pháp 2: xem trên bảng cân đối phát sinh

  +Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311

  – Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

  Bên CÓ 1331 sẽ là = Phát sinh có 33311

  – Lúc này Số chênh lệch còn lại là số dư Nợ 1331 còn khấu trừ kỳ sau = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42]), còn tài khoản 33311 ko có số dư

  – Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

  Bên CÓ 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

  – Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp tài khoản 1331 số dư = 0

  – Tài khoản 33311 = Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải nộp = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0)

  *Chú ý:
  – Với phương pháp 01 và 02 này số dư trên sổ cái phải khớp tờ khai, những bạn sử dụng phương pháp ghi nhận thuế GTGT do có hóa đơn đầu vào kê khai muộn không cùng kỳ vào tk 1388 thì hữu dụng, bạn nào đang ghi nhận thuế GTGT vào luôn 1331 cho dù kê khai chậm không cùng kỳ trên ngày hóa đơn thì cách này không phù hợp

  * Phương pháp 3: xem tở khai trên báo cáo thuế GTGT

  – Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này > chỉ tiêu [28] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

  *Số thuế được khấu trừ = số tiền ô chỉ tiêu [33]

  *Số dư cuối kỳ Nợ số cái 1331 = cuối kỳ Nợ cân đối phát sinh = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])

  – Tài khoản 33311 cuối kỳ = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0) = 0

  – Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này < chỉ tiêu [28] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

  – Số thuế được khấu trừ = chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

  *Số dư cuối kỳ nợ 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] - [42])

  *Số dư cuối kỳ TK có 33311= chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >0)

  *Chú ý:
  – Làm theo phương pháp này thì cho dù bạn có ghi nhận thuế GTGT của hóa đơn kê khai chậm hay không cùng kỳ kê khai lúc nào cũng luôn luôn đúng mà không sợ sai
  1. Viết trả lời
 3. linhtrinh204
  linhtrinh204 26 Tháng năm 2017 lúc 16:36 tại Thành viên giúp nhau

  Công ty không chịu thuế đầu ra nhập hóa đơn có thuế ntn

  Chào cả nhà

  Cho em hỏi là công ty của em bán ra không chịu thuế, và thuế mua vào sẽ không được khấu trừ, cuối tháng em sẽ làm 1 bút toán để hoàn thuế tháng đó, vậy cho em hỏi là với những hóa đơn mua máy tính, máy lạnh ....được trả trước để phân bổ thì em nhập giá sản phẩm là cộng luôn tiền thuế hay là vẫn tách thuế bình thường ạ
  1. lenhung510 thích bài này.
  2. leshin
   leshin
   Đầu vào của hàng hóa không chịu thuế không được khấu trừ nên b cộng luôn vào giá gốc
  3. linhtrinh204
  4. Viết trả lời
 4. *RUBY*
  *RUBY* 27 Tháng năm 2017 lúc 09:53 tại Thành viên giúp nhau

  Chuyển đổi công nợ phải trả sang nhà phân phối khác

  Anh chị ơi cho em hỏi với ạ.
  Trước đây cty em là đại lý cho 1 nhà phân phối tại HN. bây giờ bên em là NPP lấy hàng trực tiếp từ nhà máy. Toàn bộ công nợ của NPP ở HN bây giờ chuyển sang cho nhà máy. Em cần phải làm gì để hợp lệ khoản công nợ chuyển đổi này ạ? Có phải làm biên bản chuyển đổi ký giữa 3 bên ko ạ?
  Em cảm ơn
  1. Viết trả lời
 5. Ngocthu1905
  Ngocthu1905 12 Tháng tư 2017 tại Kế toán doanh nghiệp

  Nhà cung cấp nước ngoài thanh toán hóa đơn chi hộ

  E đang rắc rối chút với nhà cung cấp là nước ngoài. họ có thuê 1 nhân viên nghiên cứu thị trường, và bên e mua trang thiết bị cho nhân viên này.. khi bên e yêu cầu nhà cung cấp thanh toán lại, họ nói e làm 1c marketing invoice và họ CK 1 năm 2 lần? thế là thế nào nhỉ? và có cách nào làm hợp lý hóa khoản trên cho cả 2 bên k?
  1. Ngocthu1905
  2. Ngocthu1905
  3. Giosamac
   Giosamac
   Mình cũng có chung thắc mắc với bạn. Không biết lấy mẫu invoice ở đâu đây? :((
  4. loan90
   loan90
   Ý em là gì chị ko hiểu lắm, có phải là bên nước ngoài thuê nhân viên nghiên cứu thị trường. Cty em mua các thiết bị, nói chung là các chi phí liên... Xem Thêm
  5. Viết trả lời
 6. Nơi chia sẻ các vướng mắc về hạch toán cần được giúp đỡ.

  Em nhờ các anh chị tư vấn cho em trường hợp này với ạ: Năm 2015 công ty em thi công 1 công trình ở Nghệ An, thời điểm đó cũng chưa biết đã quyết toán được hay chưa nên em vẫn còn để dở dang trên TK 154 là 3,7 tỷ.
  Nhưng sang năm nay sếp bảo là không làm công trình đó nữa và quyết toán công trình đó. Công ty em cũng không làm công trình nào cả và chuyển sang cho thuê máy. Vậy theo anh chị em phải xử lý cái chi phí dở dang 3,7 tỷ trên như thế nào ạ? Em cảm ơn nhiều
  1. Trần Hương Loan thích bài này.
  2. Xem thêm 32 bình luận
  3. nguyenduykhanh36
   nguyenduykhanh36
   Hàng ngày người ta theo dõi đó là số liệu thực tế của doanh nghiệp. Còn việc của kế toán thuế là làm việc với hóa đơn GTGT. Nếu công ty bạn thuê... Xem Thêm
  4. Đình Hùng Neu96
  5. Minhhuongkute
   Minhhuongkute
   Các anh chị ơi,cho em hỏi đi làm 3 năm mà lương được tầm 3 - 4tr ở công ty tư nhân có ổn không ạ TxT
  6. pavenlv
   pavenlv
   Còn phải xem bạn làm gì, và khả năng của công ty đó. 1 ngày nghiệp vụ có bao nhiêu...
  7. loan90
   loan90
   @Minhhuongkute Em làm ở đâu nữa, ở tp hay ở quê. Chị thấy bây giờ nhiều bạn cứ thích lương cao, có người dọn sẵn ra làm, kêu... Xem Thêm
  8. Viết trả lời
 7. nguyenthu307
  nguyenthu307 22 Tháng sáu 2011 tại Tiếng Anh chuyên ngành

  Giúp đỡ: Dịch tên công ty sang tiếng anh?

  Nhờ các anh, chị cao thủ tiếng anh dịch giúp em tên các công ty sau đây sang tiếng anh với:
  - Công ty cổ phần Tin học vàng
  - Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Nam Việt
  - Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Nam việt

  Em đang cần gấp mong mọi người giúp sớm.
  Cảm ơn các anh, chị nhiều
  1. pvt91 thích bài này.
  2. Xem thêm 117 bình luận
  3. ketoanthueATCS
   ketoanthueATCS
   Theo mình ở đây cụm từ thang máy và thiết bị là 2 cụm từ tách rời độc lập nên không ngược được, nếu ngược lại như vậy dịch ra việt sẽ là: Công ty... Xem Thêm
  4. viethlu
   viethlu
   Bạn tìm hiểu thêm đi, xong mình nghe theo phương án của bạn :)
  5. ketoanthueATCS
   ketoanthueATCS
   Hic mình lại tưởng mình sai bét lâu nay ^ ^

   http://thuanphatpharma.com bạn xem tên công ty này nhé, ở đây phải hiểu cụm từ liên quan...
   Xem Thêm
  6. Minh Tuấn 74
   Minh Tuấn 74
   Nhờ dịch hộ mình tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP TUẤN PHÁT

   THANK .;)
  7. viethlu
  8. Viết trả lời
 8. TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  Cả nhà cho e hỏi chút ạ, công ty e tạm ngừng hoạt động kinh doanh có thời hạn từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017. Bây giờ e làm thủ tục giải thể công ty ,Như vậy thì năm 2016 công ty e vẫn phải nộp Báo cáo tài chính đúng không ạ, Và cho e hỏi là năm 2017 e có phải nộp thuế môn bài không ạ. Em Cảm ơn
  1. Xem thêm 5 bình luận
  2. Nguyenthuong93.hd
   Nguyenthuong93.hd
   Bạn ơi, trong thời gian tạm ngừng thì mình không được làm thủ tục giải thể à
  3. viethlu
   viethlu
   Bạn muốn giải thể thì phải hoạt động trở lại đi đã nhé
  4. Hoàng T.T Hiền
   Hoàng T.T Hiền
   B ơi, m gửi hồ sơ tạm ngừng kd từ 1/1/2017-31/12/2017 lên Sở Khdt ngày 14/12/2016(qua mạng). M mang lên CCT thì Thuế ko nhận, nói hệ thống tự cập... Xem Thêm
  5. MinhHuyen00
   MinhHuyen00
   Ối zời ơi em xin phép hỏi ngoài lề tí ạ. Em không đăng được bài. nó bảo em chọn chuyên mục mà kích k kích được, đánh tay thì nó không nhận. làm... Xem Thêm
  6. viethlu
   viethlu
   Đúng là hệ thống tự cập nhật, Bên Sở ghi nhận tạm ngừng thì bên thuế cũng ghi nhận tạm ngừng. Nhưng bạn nhìn lại theo thông báo của Sở kế hoạch và... Xem Thêm
  7. Viết trả lời
 9. ketoana2
  ketoana2 23 Tháng mười 2014 tại Kế toán doanh nghiệp

  Về đăng ký khấu hao tài sản cố định mỗi khi mua tài sản?

  Các bạn cho mình hỏi.

  Về đăng ký khấu hao tài sản cố định mỗi khi mua tài sản?

  Theo quy định:
  Tại Khoản 3, Điểu 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định:
  “3. Doanh nghiệp tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.”

  Vậy cho mình hỏi

  DN mới thành lập trong hồ sơ ban đầu ngoài quyết định bổ nhiệm kế toán, giám đốc, đăng ký hình thức kế toán theo QĐ 15 hay 48, hình thức ghi sổ,…Còn có tờ khai đăng ký phương pháp khấu hao

  Vậy trong quá trình kinh doanh, mỗi khi phát sinh tài sản cố định mới có cần phải đăng ký với thuế trước khi khấu hao tài sản đó không? Hay là tờ khai đăng ký ban đầu đã bao gồm tất cả cho nhiều năm, trừ khi có thay đổi phương pháp?
  1. Xem thêm 15 bình luận
  2. Thiendao
   Thiendao
   B ơi, bạn đã đăng ký chưa và có bị phạt gì k?
  3. hoa1973
   hoa1973
   Tốt nhất là đăng ký ngay khi thành lập công ty luôn nhưng chưa đk thì bây giờ đk cũng được nếu như bạn chưa phát sinh tài sản còn nếu phát sinh... Xem Thêm
  4. homeclassic4
   homeclassic4
   Cho em hỏi là pp khấu hao là cho tất cả các loại TSCĐ ạ?
   Vì công ty e làm sản xuất thì có 1 số TSCĐ không sử dụng pp đường thẳng đc, mà phải dùng...
   Xem Thêm
  5. homeclassic4
   homeclassic4
   Cho em hỏi là pp khấu hao là cho tất cả các loại TSCĐ ạ?
   Vì công ty e làm sản xuất thì có 1 số TSCĐ không sử dụng pp đường thẳng đc, mà phải dùng...
   Xem Thêm
  6. pavenlv
   pavenlv
   có 2 phương pháp tính khấu hao phổ biến thường được sử dụng
   1. PP khấu hao đường thẳng (cái này thì khỏi nói rồi)
   2. PP khấu hao theo định mức sản...
   Xem Thêm
  7. Viết trả lời
 10. Ostrogradsky
  Ostrogradsky 13 Tháng chín 2011 tại Kiểm toán

  Bài tập dạng 5 môn kiểm toán căn bản

  Trong quá trình kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2008 của cty Sao Mai các KTV đã phát hiện những sai sót sau:
  1. Cty mua 1 số TSCĐ dùng cho bộ máy quản lý giá 240trđ vào ngày 1/4/2008 nhưng ko ghi tăng TSCĐ mà hạch toán trực tiếp vào chi phí quản lý DN trong năm tài chính. Biết tỷ lệ KH của loại TS này là 12%/năm.

  2. Ghi tăng GVHB 400trđ do áp dụng sai phương pháp tính giá hàng tồn kho, làm giá trị hàng tồn kho giảm đi tương ứng.

  3. Kế toán bỏ sót nghiệp vụ nhận hàng ngày 29/12/2008 trị giá 300trđ, thuế VAT 10% hoá đơn chưa về và tiền hàng chưa thanh toán.

  4. Qua xác nhận đã phát hiện 1 khoản phải thu khách hàng ko thể thu đc là 250trđ (khách nợ đã chấm dứt hoạt động và ko có khả năng trả nợ). Đơn vị chưa lập dự phòng cho khoản phải thu này.

  5. Ghi hoá đơn bán hàng phát sinh ngày 3/1/2009 vào kết quả kinh doanh năm 2008 theo giá bán 160trđ, thuế VAT 10%. GVHB 100trđ. Đơn vị mua hàng chưa trả tiền.

  6. Kế toán bù trừ nhầm nợ phải trả cho cty Epco vào nợ phải thu của cty Minh Nghĩa làm cho nợ phải thu của cty Minh Nghĩa từ 700trđ chỉ còn 400trđ.

  Yêu cầu:
  a) Hãy nêu ảnh hưởng (nếu có) của mỗi sai sót trên đến BCTC
  Biết thuế suất thuế TNDN là 25%.
  b) Nêu các bút toán điều chỉnh?

  Cả nhà giúp em làm bài này với nha!
  1. kimchiduamuoi thích bài này.
  2. Xem thêm 15 bình luận
  3. Kieu Nhu 2112
   Kieu Nhu 2112
   Bữa mình thấy cô hướng dẫn là định khoản bút toán phản ảnh sai và sửa lại bút toán đúng.. mà mình đọc đề hk hiểu bạn giúp mình phần định khoản đc k ạ
  4. Hien
   Hien
   Cái này do bên mua chịu, hạch toán vào giá gốc của bên mua. Nếu trường hợp bên bán hỗ trợ bên mua thì hạch toán vào chi phí bán hàng.
  5. Phạm Hoàng An
   Phạm Hoàng An
   Bạn đọc không hiểu phần định khoản nào? Đưa lên đây mình xem thử -!- . Lâu rồi không đụng ko biết nhớ dc bn %
  6. diemquynh244
   diemquynh244
   cô mình bắt định khỏa nữa á bạn. bạn bik giusp mình với
  7. Phạm Hoàng An
   Phạm Hoàng An
   Căn cứ nội dung rồi định khoản theo cái đã học thôi bạn. Có gì bạn định khoản đi, rồi gửi lên mọi người ý kiến thôi.
  8. Viết trả lời
 11. Ketoanbe
  Ketoanbe 20 Tháng chín 2012 tại Hóa đơn, chứng từ

  Hóa Đơn không nghi hình thức thanh toán

  chào các anh chị:
  Cty em đang bị bên thuế kiểm tra, và bên cty e có một số hóa đơn đầu vào, trên hóa đơn không ghi hình thức thah toán, Bỏ trống
  Nay bên thuế họ không đồng ý những hóa đơn đó được khấu trừ, và truy thu
  Như vậy có đúng không mọi người, Nếu đúng xin các anh chị cho em hỏi nó quy định ở thông tư nào.
  1. Xem thêm 42 bình luận
  2. Yêu đời_Yêu người
  3. Yêu đời_Yêu người
   Yêu đời_Yêu người
   --- > Anh hiểu ra là Sếp em kỹ tính, và đặc biệt nữa là Sếp em không rành về kế toán, về pháp luật và chắc là trước đây đã từng bị nhiều chuyên... Xem Thêm
  4. nguyenduykhanh36
   nguyenduykhanh36
   Trên hóa đơn điện nước vẫn ghi đấy, nhưng cái này cũng không bắt buộc, đọc thông tư 153 và thông tư 39 là biết
  5. hoang ha le
  6. Kaspersky
   Kaspersky
   Người ta đã có quyết định kiểm tra và kiểm tra phát hiện rồi ghi gì được nữa.
  7. Viết trả lời
 12. thuongdan
  thuongdan 21 Tháng năm 2017 tại Kế toán doanh nghiệp

  GIÁ THÀNH TRONG SẢN XUẤT

  Dạ em chào anh (chị) ạ. Dạ cho em hỏi em làm thế này đúng không ạ.. Em tính giá thành cuối tháng theo phương pháp giản đơn (có định mức NVL, còn CP NC và SX chung thì em phân bổ) em tính ở Excel ra giá thành đầy đủ từng thành phẩm rồi kể cả dỡ dang đầy đủ.. Khi xuất NVL sản xuất thì em xuất vào phẩm mềm em xuất 1 cục ở vài phiếu xuất NVL khi nhập kho thành phẩm thì em lấy giá ở Excel em tính được đưa vào như thế là đúng chứ ạ.. Tại em thấy ở các bài tập tính giá thành theo phương pháp giản đơn thì phải xuất NVL theo từng đối tượng thành phẩm
  (Ví dụ em xem ở trên bài tập lý thuyết:
  1-Xuất kho vật liệu chính theo giá thực tế :
  Dùng để sản xuất sản phẩm A 36.575.000đ
  Dùng để sản xuất sản phẩm B 31.350.000đ)
  và như thế thì khi em lập phiếu xuất NVL SX em phải xuất cho đối tượng tập hợp chi phí thành phẩm à mà như thế thì quá bất tiện vì rất nhiều thành phẩm ạ (cả 100 cả 1000 thành phẩm khác nhau chứ ít đâu).. Anh chị cho em xin ý kiến ạ. Em cám ơn nhiều ạ
  1. CV Ms. Trinh thích bài này.
  2. Xem thêm 16 bình luận
  3. thuongdan
   thuongdan
   Cám ơn bạn nhiều. có thể bạn chưa hiểu ý mình.. Ý mình là trong tháng khi xuất NVL SX mình lập 1 phiếu xuất hoặc nhiều phiếu xuất NVL và xuất số... Xem Thêm
  4. VANCHIEN17
   VANCHIEN17
   Theo mình thì bạn làm tắt như vậy thì nó vẫn là phương pháp định mức thôi, chỉ khác là bạn dạng không xuất kho thường xuyên mà kiểu định kỳ, cuối... Xem Thêm
  5. nguyenduykhanh36
   nguyenduykhanh36
   Thì đấy, vấn đề là về nguyên tắc không được làm thế, vì néu bạn cố tình làm thế có nghĩa là bạn chưa hiểu về bản chất công việc sản xuất, và nhìn... Xem Thêm
  6. thuongdan
  7. pavenlv
   pavenlv
   Mọi người giải đáp như thế rồi. Nói chung nên xài phần mềm đi. Thời buổi này mà tính giá thành còn xài ếch seo thì nhọ cuộc đời lắm, việc đó để... Xem Thêm
  8. Viết trả lời
 13. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi

  các anh chị cho e hỏi ạ, công ty e bán hàng ngày 20/6, hạn thanh toán là 30 ngày sau, đến hạn công tý mua hàng chưa thanh toán, lại gia hạn thêm tới 20/9, qua 20/9 rồi nhưng công ty này vẫn chưa thanh toán, vậy giải pháp cho công ty em là gì ạ, và cuối năm nay công ti em đã được trích lập nợ khó đòi chưa ạ, Và nếu e muốn chứng minh công ti này mất khả năng thanh toán thì cần những chứng từ gì ạ
  1. Xem thêm 13 bình luận
  2. khanhhuyen146
   khanhhuyen146
   Nếu cơ quan thuế không chấp nhận chi phí dự phòng đã lập vậy mình sẽ phải giải quyết vẫn đề như thế nào ạ, có phải hoàn nhập lại dự phòng không ?
  3. Kin7
   Kin7
   Lý do không chấp nhận là gì bạn?
  4. bíchvcu96
   bíchvcu96
   chị ơi cho em hỏi một chút ạ, nếu cơ quan thuế không chấp nhận hoặc chấp nhận một phần thì cuối năm quyết toán thuế tndn nó... Xem Thêm
  5. Kin7
   Kin7
   Chênh lệch gì. Bạn phải tìm ra nguyên nhân chính xác là gì. Ko có chuyện tạm thời nhé.
  6. bíchvcu96
   bíchvcu96
   vì e đang học kế toán thuế trên trường nên cũng k nắm rõ lắm, đề bài chỉ nói là cơ quan thuế chỉ cho lập dự phòng 1 phần... Xem Thêm
  7. Viết trả lời
 14. phantuannam
  phantuannam 21 Tháng năm 2017 tại Giao lưu cộng đồng

  Chương trình Offline Webketoan 2017 - Thác Mai (10+11/06/2017)

  Đến hẹn lại lên, BQT Webketoan lại tổ chức Offline giữa năm, năm 2017 này, chúng ta sẽ quay về nơi cách đây 12 năm chúng ta đã tổ chức đi chơi xa lần đầu tiên. Xin gửi đến các bạn trong diễn đàn nội dung offline như sau:

  CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE WEBKETOAN 2017

  1. Thời gian: 08g00 ngày 10/06/2017 đến 18g00 ngày 11/06/2017

  2. Địa điểm: Rừng Thác Mai (Đồng Nai)

  3. Chương trình chi tiết:
  [​IMG] Thứ 7, 10/06/2017
  [​IMG] 07g30: tập trung tại Ngã 3 Phan Xích Long và Vạn Kiếp (Quận Phú Nhuận)
  [​IMG]08g00: Khởi hành, ăn sáng trên xe (xôi, bánh mì thịt)
  [​IMG]8g00-11g00: Di chuyển đến Thác Mai, sinh hoạt tập thể trên xe.
  [​IMG]11g00-11g30: Các nhóm thi thử thách nhỏ của BTC khi đặt chân xuống Suối nước nóng.
  [​IMG]11g30-14g00: Dùng cơm trưa, thư giãn nhẹ (ngâm chân, tắm hồ bơi nước nóng tự nhiên)
  [​IMG]14g00-17g00: Nhận và dựng trại. Hoạt động Teambuilding tại khu vực Thác Mai.
  [​IMG]17g00-18g30: Cơm tối, thư giãn nhẹ.
  [​IMG]18g30-22g00: Sinh hoạt sân khấu, lửa trại

  [​IMG]✨ Chủ nhật, 11/06/2017
  [​IMG] 05g00-07g00: Ăn sáng.
  [​IMG] 07g00-09g00: Khám phá rừng, hít thở không khí trong lành của rừng Thác Mai. Tắm suối.
  [​IMG]10g00: Trồng cây kỷ niệm.
  [​IMG]11g00-12g00. Tổng kết, trao giải và bế mạc. Dùng cơm trưa.

  4. Đăng ký tham dự: https://goo.gl/1iOSdj

  5. Phí tham dự:
  Trước 23:59:59 31/05/2017: 700.000 đồng
  Từ 01/06/2017: 800.000 đồng
  * Tiền mặt: Nộp trực tiếp tại Văn phòng WEBKETOAN (196 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Phú Nhuận)
  * Chuyển khoản:
  Phan Tuấn Nam
  ACB Gò Vấp : 120275739
  VCB Bình Tây - PGD 4: 0251002302569
  Đông Á Gò Vấp: 0101025189

  6. Ban tổ chức:
  Vũ Việt Hương
  Phan Tuấn Nam 0901211181
  và tập thể Ban quản trị Webketoan
  Email liên hệ: offline.webketoan@gmail.com

  Trên đây là thông báo từ BTC của Chương trình Offline, rất mong nhận được sự tham gia từ các bạn thành viên diễn đàn.
  1. Xem thêm 9 bình luận
  2. Nguyên Elly
   Nguyên Elly
   ô, e vừa đi đến Thác Mai hồi tháng 3
  3. nguoiconxunui
   nguoiconxunui
   Mỗi lần đều có cái hay riêng mà bạn.
  4. Lặng Yên
   Lặng Yên
   Bao bựa, bao vui, bao lầy nếu tham gia nhé bạn... Xem Thêm

   Các file đính kèm:

  5. MINA
   MINA
   Đúng rồi, em mới có 5 năm, hihi
  6. thaovuong1412
   thaovuong1412


   Xem lại cờ nhíp offline 2015 ma nhớ mọi người quá. Hy vọng năm nay được gặp lại cả nhà :)
  7. Viết trả lời
 15. huong3003
  huong3003 30 Tháng mười một 2016 tại Lao động tiền lương

  Thời hạn nộp thang bảng lương 2017

  Cả nhà ơi,

  Thời hạn làm và nộp thang bảng lương của năm 2017 là khi nào vậy. Công ty trên 10 người tham gia bảo hiểm. ko thành lập công đoàn được ký duyệt thang bảng lương ko ah.
  1. Thao Nguyen 92 and HienSCPY like this.
  2. Xem thêm 214 bình luận
  3. Trần.Lan.612
   Trần.Lan.612
   Công ty mình thành lập cuối tháng 7/2016 , giờ mình nộp thang bảng lương có đc không mng nhỉ ??
  4. Thủy BB
   Thủy BB
   Đc nha bạn, nộp kèm công văn giải trình nộp muộn nhé.
   Trước khi nộp TBL nhớ khai trình lao động, thành lập công đoàn hoặc xin giấy xác nhận chưa...
   Xem Thêm
  5. Trần.Lan.612
   Trần.Lan.612
   bạn có mẫu công văn giải trình không cho mình xin :(
  6. Thủy BB
   Thủy BB
   Mình có mẫu cho Khai trình lao động, bạn cũng có thể tham khảo, r sửa lại cho phù hợp là đc nhé, ko khác mấy đâu/

   Các file đính kèm:

  7. Trần.Lan.612
  8. Viết trả lời