Điểm thưởng dành cho do thi binh

do thi binh chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.