Nội dung mới nhất bởi Hoannk

  1. H

    Quyết toán công ty phần mềm

    Thuong xem: - chi phi trien khai du an phan mem. - bang luong cong tac vien - gia von dau vao cua cac hop dong, du an phan mem - Phan mem, dich vu nhap khau