NTMN

Chữ ký

<span style='color:purple'>Nice to meet all of you</span>

<span style='color:purple'>Kiến thức của chúng ta cũng như là một giọt nước trong đại dương</span>.

Người theo dõi

  • 2