Điểm thưởng dành cho Ngô Văn Tư

Ngô Văn Tư chưa được trao bất kỳ danh hiệu nào.