Nội dung mới nhất bởi TUONG DUY HAO

 1. T

  Báo nợ, báo có của ngân hàng

  Minh cung co mot so gop y nhu sau: Doi voi cac nghiep vu phat sinh tai NH thi co 2 chung tu can ban la bao co va bao no: + Bao co khi khach hang chuyen tien ve tai khoan, lai tien goi, ngan hang hoan tra tien phi dich vu do thu nham. + Bao no khi minh lap UNC thanh toan tien hang cho nha...
 2. T

  Hach toan chi phi lai qua han

 3. T

  Cách xác định số tiền cần điều chỉnh do chênh lệch tỷ giá!

  Minh cung co chut gop y nhu sau: Doi voi ngoai te phat sinh trong nam tai chinh thi ban duoc phep hach toan vao chi phi hoac doanh thu tai chinh. Chi phi va doanh thu tai chinh (515, 635) duoc tinh vao chi phi hop li hop le de tinh thue TNDN. Minh dong tinh voi bai cua thanhgiong. Tai khoan...