Nội dung mới nhất bởi daothitho

  1. D

    Bộ tài chính ban hành thông tư số 12/2009/TT-BTC và thông tư số 13/2009/TT-BTC - hướng dẫn thực hiện

    cách tính thuế tncn và tndn * Về thuế TNCN được tính như sau: Trước hết bạn tính "thu nhâp tính thuế" bằng cách cộng toàn bộ thu nhập của bạn , sau đó trừ đi các khoản giảm trừ 1. giảm trừ cho bản thân ( 4 triệu) 2. Giảm trừ gia cảnh: 1.6 triệu / 1 người phụ thuọc (người phụ thuộc là con...