Nội dung mới nhất bởi leomachick1269

  1. L

    khai thuế cho Chi nhánh trực thuộc như thế nào

    - Mình cũng làm việc tại chi nhánh có trụ sở công ty mẹ ở Hà Nội. Chi nhánh mình vẫn làm báo cáo thuế hàng tháng bình thường. Tự hạch toán bình thường. Hàng tháng, tháng quý lập BCTC gửi về công ty mẹ để làm BCTC hợp nhất. Còn thuế TNDN thì công ty mẹ đóng rồi nên chủ yếu là báo cáo thuế GTGT và...