Nội dung mới nhất bởi dovietdinhkt2

  1. D

    Các Chuẩn Mực Kiểm Tóan

    he thong tai khoan ke toan DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Ban hành theo Quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT đã sửa đổi, bổ sung áp dụng cho doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhà nước từ 2002 đến 30-3-2005) Số hiệu TK Tên tài khoản Ghi chú Cấp 1 Cấp 2...