Nội dung mới nhất bởi hochoi1

 1. H

  Mở file ảnh JPEG

 2. H

  Xin được hướng dẫn về Copy dữ liệu không trùng nhau giữa 2 table !

  Bạn thực hiện theo các bước sau: 1. tạo Query xác định mã không trùng nhau giữa 2 bảng: -chọn thẻ Queries -> chọn New -> chọn dòng Find Unmatched query Wizard và chọn OK. - Chọn bảng TableB -> Next - Chọn bảng TableA -> Next - chọn 2 trường ID trên 2 khung và chọn nút : <=> tạo liên kết và chọn...
 3. H

  Cách làm form nhập được dữ liệu vào subform

  Mình đã sữa lại, bạn down về xem Mình đã sửa lại, bạn down về xem
 4. H

  Cách làm form nhập được dữ liệu vào subform

  đã sửa bạn thử xem đã sửa bạn thử xem
 5. H

  Lỗi Run-time error '2501'

  Bị sai dòng lệnh này: 1. DEM = DCount("*", "KEKHAI_THANG", "MADV=FORMS!DON_VI!MADV") 2. DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM KEKHAI_THANG WHERE MADV=FORMS!DON_VI!MADV" *Sửa lại đúng như sau: 1. DEM = DCount("thay vào đây tên trường cần", "KEKHAI_THANG", "MADV='" & FORMS!DON_VI!MADV & "'") 2...
 6. H

  Client - Server trong access

  TRong Access cũng thiết lập được, nhưng bạn phải tách dữ liệu thành 1 tập tin và chương trình thành 1 tập tin. Sau đó đặt tập tin dữ liệu tại máy làm server và share thư mục đó cho các máy khác truy cập được. Tập tin chứa chương trình chép vào các máy sử dụng và xoá tất cả các bảng trong tập tin...
 7. H

  Giúp mình tạo số chứng từ tự động tăng theo tháng năm hiện tại

  Dim vdata As DAO.Database Dim vrs As Recordset Dim vsql As String Dim i As Integer Dim vsoct As String ' txtngayct: la textbox chua ngay chung tu ' tblxuatnhap la Table chua du lieu co cac truong : Ngayct, sochungtu Set vdata = CurrentDb vsql = "Select * from tblxuatnhap where...
 8. H

  Access Club

  bạn tạo một textboxt trong vùng report header hoặc trong các group khác, và trong thuộc tính Control sourse gõ vào công thức =SUM(tên trường cần tính tổng). Còn trong page header và page footer là nơi chứa các thông tin được thể hiện ở đâu trang và cuối trang mà thôi. chúc thành công.