Nội dung mới nhất bởi nemo

  1. N

    Accounting Period

    Kỳ kế toán thường là một tháng, niên độ kế toán hay năm tài chính mới là một năm