Nội dung mới nhất bởi dreamman

  1. D

    Audit Sampling

    Việc chọn mẫu Kiểm toán chủ yếu dựa vào những "cái đầu" của kiểm toán viên thôi bạn ạ. Các công ty Kiểm toán lớn như "Big-Four" sở dĩ xây dựng được những chương trình kiểm toán tổng quát cũng chỉ là khái quát lại từ kinh nghiệm của những "cái đầu" của công ty họ mà thôi. Còn trong thực tế...