Margarita

E hèm...Chẹp! nhiều quá...
Website
http://

Chữ ký

<span style='color:eek:range'>Có khi, nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây! Nếu ngày ấy vào một phút giây khác...</span>