viethlu's Recent Activity

  1. viethlu đã trả lời vào chủ đề chuyển nhượng cổ phần.

    Bạn làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần giữa 3 cổ đông cũ với ít nhất 03 cổ đông mới (vậy mới giữ được loại hình doanh nghiệp là công ty...

    21 Tháng chín 2017 lúc 15:22