Resources by Webketoan Hub

Resource icon Webketoan Hub
Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
Resource icon Webketoan Hub
Thông tư hướng dẫn khai nộp bổ sung thuế TNDN phát sinh trước khi cơ sở xã hội hóa đáp ứng tiêu chí
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
Resource icon Webketoan Hub
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật