Tiếng Anh kế toán

Tài liệu học tiếng Anh cho kế toán và tài liệu chuyên ngành tài chính kế toán bằng Tiếng Anh.

Top resources

Từ điển IFRS - 300 thuật ngữ quan trọng của IFRS HaiTam
Tài liệu 300 thuật ngữ chuyên ngành trong Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
21
Cập nhật