VBPL Lao động Tiền lương

Top resources

Resource icon phantuannam
Đối tượng, thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ từ Quỹ BHTN
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 Truong Nguyen
Bộ Luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động Truong Nguyen
Nghị định số 148/2018/NĐ-CP
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật