VBPL Thuế

Top resources

Resource icon phantuannam
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
Tài liệu Hội thảo Hóa đơn điện tử theo TT 78/2021/TT-BTC HaiTam
Tài liệu Hội thảo Quy định về Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
14
Cập nhật
Resource icon Webketoan Hub
Thông tư hướng dẫn khai nộp bổ sung thuế TNDN phát sinh trước khi cơ sở xã hội hóa đáp ứng tiêu chí
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2
Cập nhật
Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 Truong Nguyen
Luật quản lý thuế 38/2019/QH14
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế Truong Nguyen
  • Featured
Nghị định 126/2020/NĐ-CP
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Thông tư số 92/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
0
Cập nhật
Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN với hộ kinh doanh Truong Nguyen
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật