Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 2014-12-04

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

 1. HaiTam
  Luật này sửa đổi, bổ sung 05 Luật về thuế gồm:

  1. Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 32/2013/QH13
  2. Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 26/2012/QH13
  3. Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13
  4. Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
  5. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 21/2012/QH13