Thông tư 37/2017/TT-BTC Sửa đổi TT39, TT26 về hóa đơn 2017-05-06

Hóa đơn

  1. phantuannam
    Với 1 số thay đổi nhỏ nhưng rất quan trọng:
    - Đề nghị sử dụng hóa đơn rút còn 2 ngày
    - Thông báo phát hành hóa đơn rút còn 2 ngày