Resource icon

Thông tư 71/2021/TT-BTC HD truy nộp thuế TNDN phát sinh trước khi đáp ứng tiêu chí cơ sở xã hội hóa 2021-09-02

No permission to download
  • Tác giả Webketoan Hub
  • Creation date
Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ

Thông tư hướng dẫn việc khai nộp bổ sung thuế TNDN phát sinh trước khi cơ sở xã hội hóa đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa được ưu đãi thuế TNDN theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 hoặc Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 hoặc Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016.

Theo đó, về nguyên tắc, các cơ sở xã hội hóa chỉ được ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại kể từ khi đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.

Đối với số thuế TNDN phát sinh trước khi đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn cơ sở xã hội hóa (nếu có), cơ sở xã hội hóa phải tự khai nộp bổ sung hoặc bị cơ quan thuế truy thu.

Cần lưu ý, trường hợp cơ sở xã hội hóa khai nộp bổ sung thuế TNDN trước ngày 2/11/2021 sẽ được miễn xử phạt và miễn tính tiền chậm nộp. Tuy nhiên, nếu đến ngày 2/11/2021 vẫn chưa truy nộp thì sẽ bị xử phạt và tính tiền chậm nộp.

Thông tư này được áp dụng đối với các cơ sở xã hội hóa thành lập trước ngày 22/7/2016 (ngày Quyết định số 1470/QĐ-TTg có hiệu lực).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

Bãi bỏ Điều 24 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.


Nguồn Luatvietnam.net
Tác giả
Webketoan Hub
Downloads
2
Lượt xem
2,696
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Webketoan Hub