Thông tư số 109/2014/TT-BTC quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu 2014-09-17

Ưu đãi thuế cho DN trong khu kinh tế

  1. HaiTam
    Thông tư số 109/2014/TT-BTC ngày 15/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu