Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 2014-09-05

Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế

  1. HaiTam
    Thông tư số 128/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế