Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 2014-10-10

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP

  1. HaiTam
    Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.
    tacubill and Keep the faith like this.