Thông tư số 219/2013/TT-BTC 2014-09-12

Thông tư số 219 hướng dẫn thuế GTGT từ 2014

 1. HaiTam
  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

  Chương I – QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Điều 2. Đối tượng chịu thuế
  Điều 3. Người nộp thuế
  Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
  Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

  Chương II – CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ

  Mục 1. CĂN CỨ TÍNH THUẾ
  Điều 6. Căn cứ tính thuế
  Điều 7. Giá tính thuế
  Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
  Điều 9. Thuế suất 0%
  Điều 10. Thuế suất 5%
  Điều 11. Thuế suất 10%

  Mục 2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
  Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế
  Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

  Chương III – KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ

  Mục 1. KHẤU TRỪ THUẾ

  Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
  Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
  Điều 16. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
  Điều 17. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với một số trường hợp hàng hóa được coi như xuất khẩu

  Mục 2. HOÀN THUẾ
  Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
  Điều 19. Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT
  Điều 20. Nơi nộp thuế

  Chương IV – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 21. Hiệu lực thi hành
  Điều 22. Tổ chức thu thuế GTGT
  dongthap thích bài này.