Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH 2014-09-18

Hướng dẫn chi tiết về thủ tục, trình tự tuyển dụng lao động; về lập sổ quản lý lao động

  1. HaiTam
    Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

    Bản MSWord thì dwnload tại đây
    bebum2711 and Nakinhutnhat like this.