Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Chi phí ko có chứng từ thi phải ghi như thế nào?

    NẾU VẬY THÌ MÌNH CHỈ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG VÒNG 2 THÁNG THÔI ĐỂ KHÔNG PHẢI ĐÓNG BHXH CÓ PHẢI KO BẠN? MÀ MÌNH CŨNG PHẢI BÁO TĂNG, GIẢM VỚI PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI ĐÚNG KO? nẾU BÁO TĂNG GIẢM THÌ LÀM THEO MẪU NÀO VẬY BẠN. CHÂN THÀNH CẢM ƠN.