Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Mua tài sản cố định

    theo mình bạn cần đưa nó vào 153 rồi sau đó khi xuất dùng thì phân bổ qua 242 hàng tháng cuối cùng rồi kết chuyển về chi phí là hợp lý nhất