Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Doanh nghiệp thành lập được gần 3 năm mà không có phát sinh mua bán?

    Bạn e thành lập công ty từ tháng 10 năm ngoái, từ khi thành lập tới giờ không phát sinh bất kì sự vụ gì, chưa kê khai thuế tháng nào. Như vậy sẽ bị phạt ntn?
  2. L

    Xin Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009

    Điều 8. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng việc trích lập các khoản dự phòng của doanh nghiệp từ năm 2009, thay thế Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất...