Kết quả tìm kiếm

  1. T

    góp vốn liên doanh bằng tài sản cố định

    Theo mình, khi đưa tài sản cố định đi góp vốn liên doanh khi nhận lại thì sẽ được định khoản như sau: \ Nợ TK 211 Có TK 222