Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Định mức tiêu hao NVL

    Vốn lưu động cho em hoi vốn lưu động bao gồm những gì vậy? VLD=TSLD và đầu tư ngắn hạn + nợ phải trả. có đúng kh?
  2. H

    ghi thẻ kho