Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Phân tích báo cáo Tài chính

    Gui COTHANT: Theo nhu y kien cua minh thi KNTT nhanh so sanh tien mat cong voi cac khoan tuong duong tien va cac khoan phai thu so voi No Ngan han qua do danh gia viec thanh toan cua DN. Su khac nhau co ban giua KNTT hien hanh va KNTT nhanh la kha nang thanh toan nhanh khong bao gom so du hang...
  2. D

    Phân tích báo cáo Tài chính

    Hom nay sau khi doc bai cua cac ban, minh xin tham gia. Cac ban muon biet ro nhat ve nhung BCTC xin hay suy ngam va tra loi nhung cau hoi sau: 1. Muc tieu chung cua BCTC la gi? 2. Co nhung BCTC co ban nao? Moi quan he giau cac BCTC? 3. Nhung thong tin co ban co the tim thay tren BCDKT? 4. BCDKT...