Kết quả tìm kiếm

  1. J

    Tặng các bạn làm nghề kế toán.

    chán anhlaanh quá Bài thơ hay như vậy, anh có hiểu cái gì gọi là thơ không? ngưòi ta tính toán nhưng mà không tính toán. Những ngưòi nói không tính toán thì cần coi lại nhé,xem thử minh có tính toán không? chúc vui và không tính toán