Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Benefit system, cost system

  Theo to: Benefit sytem: la chi giao dich kinh doanh trong cac doi vi noi bo voi nhau ma giao dich do tao ra benefit Cost system: la giao dich noi bo giua cac don vi trong internal khong lam phat sinh benefit. Chung ta chi co the hieu thuat ngu do dien ta noi dung gi chu kho co the dich sang...
 2. M

  Hạch toán hàng gia công!

  Khi nhan hang ve: No TK 002 Khi xuat hang gia cong: Co TK 002 Con cac chi phi kia phan anh nhu binh thuong
 3. M

  Hạch toán hàng gia công!

  Khi nhan hang gia cong thi phan anh vao tai khoan ngoai bang ban chi tap hop vao chi phi san xuat trong ky chi phi: Vat lieu phu, CHi phi nhan cong, chi phi san xuat chung, Con chi phi nguyen vat lieu truc tiep khong phan anh
 4. M

  Học bồi dưỡng kiểm toán viên

  Thong thuong theo minh nghi thi khi minh lam cho mot cong ty kiem toan thi se duoc cong ty chuan bi cho hoc truoc khi di thi CPA? Co dung nhu vay khong moi nguoi?