Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Cách tính giá vốn hàng bán

    giá vốn bán hàng được phản ánh ở tài khoản 632.muốn tính giá vốn phải xác định toàn bố chi phí liên wan tới hàng hoá đó.còn giá xuất chinh là giá bán: nợ tk 111,112,131 nợ tk:521,532(chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán nếu có) có tk 511(doan thu) có tk 3331(thuế GTGT đầu ra)