Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Hoạch toán chi thưởng các ngày lễ trong năm

    Hi cả nhà! mặc dù có qui định trong HDLD là sẽ thưởng cho nhân viên vào các ngày lễ nhưng phần thưởng đó không được hạc toán vào chi phí đâu. nếu chưa có quỹ khen thưởng thì bạn phải lấy lợi nhuận sau thuế để chi nếu không khi quyết toán thuế cũng sẽ trừ ra thôi. vì đó là phần của doanh nghiệp...