Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Xuất khẩu hàng mẫu

    Theo tôi thì khi xuất khẩu hàng mẫu thì lô hàng đó không chịu thuế gì hết