Kết quả tìm kiếm

  1. N

    chi phí thành lập doanh nghiệp

    Chi phí thành lập doanh nghiệp nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn là tài sản cố dịnh vô hình thì đượchạch toán vào TSCĐ vô hình( Theo quyết định 206/2003)/QĐ-BTC , nếu không đủ thì hạch toán vào 242.
  2. N

    Sổ sách kế toán

    Trong hình thức nhật ký chung bạn phải in tất cả các nhật ký chi tiết , nhật ký chung và sổ cái , đó là bắt buộc đối với hình thức này . Chi tiết bạn nên xem hướng dẫn ghi sổ hình thức nhật ký chung trong chế độ kế toán 1141