Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Điều chỉnh Tờ khai QT Thuế GTGT năm

  2. M

    hạch toán hóa đơn

    Đúng rồi, tui thường xuyên phải hạch toán hóa đơn xăng và hóa đơn tiền điện thoại như thế này. Tóm lại là vẫn phải ghi đúng số thuế GTGT trên hóa đơn.