Kết quả tìm kiếm

  1. H

    chung tu ghi so

    Phương pháp kế toán hàng mua theo phương thức mua đại lý Theo các bạn, khi DN mua hàng qua các bên nhận làm đại lý thu mua, kế toán phải hạch toán như thế nào ?
  2. H

    chung tu ghi so

    chứng từ ghi sổ ************* Trong trường hợp này của bạn, chứng từ ghi sổ tiếp theo được đánh số kế tiếp số của chứng từ ghi sổ đã có ( tức là số của CTGS được đánh liên tục trong từng kỳ kế toán hoặc cả năm )