Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Trợ cấp thôi việc

    thank all - Về công đoàn thì mình đóng phí CĐ thôi :) - Mình tính theo mức lương HĐLĐ không trừ BH, thuế... sếp mình không chịu, cứ bắt mình lấy mức lương thực nhận (mặc dù mình đã cho coi hết tất các văn bản trên rùi
  2. H

    Trợ cấp thôi việc