Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Tai sản cố định tăng

    Cho mình hỏi nghiệp vụ kinh tế phát sinh:Doanh nghiệp được ngân sách cấp tài sản cố định trị giá:25 000 000. Phải đinh khoản như thế nào