Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Mua lại quyền SD đất ở KCN từ một cty khác, QSD đất này có phải là TSCD vô hình

    Xin vui lòng giúp công ty chúng tôi giải đáp thắc mắc sau: Công ty AQ thuê đất của KCN trong 50 năm,(mới thuê đc 8 năm) tiền thuê đất trả hàng năm. Công ty AQ đã xây dựng nhà xưởng và văn phòng làm việc, nay công ty A chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất cho cty tôi với...