bản quyền

  1. Phần mềm FAST

    Cảnh báo về vi phạm bản quyền sản phẩm Fast Business Online

    Hiện nay có công ty đang vi phạm bản quyền sở hữu sản phẩm Fast Business Online của Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp - Công ty Phần mềm FAST. Fast Business Online là phần mềm ERP của Công ty Phần mềm FAST, đã được đăng ký và cấp bản quyền số 1656/2012/QTG, từ 12-6-2012, do Cục bản quyền...