báo cáo tài chính 2018

  1. D

    Dịch vụ làm Báo cáo Tài chính để đấu thầu 2018

    Nhận làm dịch vụ Kiểm toán 2018 Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Kiểm toán như sau: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp. Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn dự án các công trình xây dựng có vốn ngân sách. Dịch vụ kiểm toán nhằm chứng minh năng lực tài chính cho đấu thầu, kinh...