báo cáo tài chính để đấu thầu

  1. D

    Nhận làm báo cáo tài chính để làm thầu 2018

    Chúng tôi cung cấp các dịch vụ Kiểm toán như sau: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp. Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn dự án các công trình xây dựng có vốn ngân sách. Dịch vụ kiểm toán nhằm chứng minh năng lực tài chính cho đấu thầu, kinh doanh. Sử dụng dịch vụ của chúng...