chứng chỉ hành nghề kế toán

  1. P

    Những đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc

    Những đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc - Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi bản dự thảo về Luật Kiến trúc mới nhất xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội, có nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, để quản lý hoạt...