chứng chỉ kế toán viên

  1. linhlinh09

    Khóa học NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN VÀ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH tại tphcm

    Đào tạo khóa học NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN VÀ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH tại tphcm (Phục Vụ Cho Kỳ Thi Nâng Ngach Kế Toán Viên Và Ngạch Kế Toán Viên Chính) Hotline : 0902 868 649 (Cô.Linh,Phòng đào tạo) Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức...
  2. N

    Chiêu sinh khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp

    CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: - Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao - Kết thúc khóa học cần phải làm được những điểm sau: + Tổng hợp tất...