chứng chỉ nâng ngạch

  1. M

    Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngạch kế toán viên

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN, LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN CHÍNH Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán; Căn cứ quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 03/7/2013 của Bộ Tài...