chứng nhận

  1. A

    Quy định bắt buộc cho hàng may mặc khi bán hàng phải gắn tem nhãn Hợp quy CR có hiệu lực từ ngày 1/1/2019

    Hàng dệt may, hàng may mặc chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo QCVN 01:2017/BCT Theo quy định tại Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT, do Bộ Công thương ban hành, bắt đầu từ ngày...